22 - Northbound - NEXT|Septa
Broad St & Cheltenham Av